Tygodniowa promocja - 10% rabatu NA WSZYSTKO! W koszyku uzyj kodu: RABAT

Regulamin sklepu

I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Sklep www.fototapety24.net, prowadzony jest przez firmę:
MK STUDIO Mariusz Knesz
ul. Piaskowa 16A
44-350 Gorzyce
NIP: 642-298-36-43
Dalej nazywany "Sprzedającym".
2. MK STUDIO jest stroną umowną sprzedaży zawieranej pomiędzy Sprzedającym a Klientem i figuruje na rachunku jako sprzedawca zamówionego towaru.
3. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz.883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient w każdej chwili ma możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
4. Firma MK STUDIO oświadcza, iż do każdego dzieła graficznego zakupionego w sklepie, każdorazowo opłacone są prawa autorskie do użytych zdjęć i grafik.

II. OFERTA SKLEPU
1. Produkty oferowane przez sklep nie są ograniczone terytorialnie.
2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian asortymentu i cen towarów. Zmiana taka nie dotyczy asortymentu i towarów, co do których złożono już zamówienie.
3. Sklep jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru wolnego od wad.

III. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ, DOSTĘPNOŚĆ TOWARÓW, PŁATNOŚCI
1. Zamówienia przyjmowane są wg. kolejności zgłoszeń. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15:00 oraz dni ustawowo wolne od pracy rozpatrywane będą następnego dnia roboczego.
2. Zamówienie jest zaakceptowane tylko jeśli formularz zamówienia został prawidłowo wypełniony przez Klienta i wysłany za pomocą sklepu albo zamówienie zostało złożone telefonicznie
3. W przypadku zamówienia przedmiotów wyprodukowanych według specyfikacji Klienta, ma on prawo do korekty swojego zamówienia, do momentu wysłania przez Sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Klient może również wycofać swoje zamówienie zanim zostanie ono potwierdzone przez Sklep. W wypadku opłaconego zamówienia Sklep zwraca wpłacone pieniądze pomniejszone o koszty obsługi bankowej i księgowej. Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane. W momencie potwierdzenia wpływu środków na konto firmy Klient otrzymuje na wskazany przez siebie w procesie zamówienia adres e-mail wiadomość z informacją o przyjęciu przez MK STUDIO zamówienia do realizacji.
4. W celu prawidłowej realizacji zamówienia należy podać wszystkie dane wskazane w formularzu dostępnym na stronie internetowej. 
5. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.?
6. Standardowy czas realizacji zamówienia (wysyłki) wynosi 3-5 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty na koncie, czas realizacji ekspresowej trwa 1-3 dni robocze od zaksięgowanej wpłaty.
7. Zapłata za zamówienia produktu przez Klienta obywa się przelewem na konto Sklepu, należność za zamówiony towar wraz z opłatą za spedycje przesyłki. Weryfikacja i potwierdzenie zamówienia przez Sklep rozpoczyna się w momencie wpłynięcia należności na konto. Po dokonanym potwierdzeniu, Sklep przystępuje do realizacji zamówienia.
8. Faktury VAT wystawiane są na życzenie klienta.
9. W przypadku nieodebrania przez Klienta towaru wysłanego przez Sklep, Klient zostanie obciążony kosztami związanymi ze zwrotem niedoręczonej przesyłki [wynika to z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych w § 37 stanowi, iż za czynności związane ze zwrotem przesyłki rejestrowanej lub przekazu pocztowego do nadawcy (po wyczerpaniu możliwości doręczenia lub wydania odbiorcy) pobiera się opłatę] oraz ponownej jej wysyłki.

IV. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Fototapety, obrazy, naklejki, plakaty, fotorolety są produktami dostępnymi wyłącznie na zamówienie Klienta. Klient określa parametry zamówienia: wybiera zdjęcie, materiał, wymiary wydruku oraz opcje wykończenia. Produkcja każdego wyrobu realizowana jest od podstaw wg zlecenia Klienta
2. Zamówiony przez Klienta produkt jest skonfigurowany na podstawie indywidualnego i szczegółowego zamówienia, dlatego też zgodnie z art. 38 pkt.3 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827 z póź. zm.) prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość Nabywcy nie przysługuje.
3. W przypadku zakupu gotowych naklejek dla dzieci Klient może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny. W tym celu powinien złożyć Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta, a także załącznik nr 1 do regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

V. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Klientowi zamówionego towaru.
2. Obraz oglądany na ekranie monitora, telefonu czy tabletu może odbiegać kolorystycznie od obrazu wydrukowanego i wynika to z różnicy w sposobie prezentowania obrazu na danym ekranie.
3. Sklep prosi o jak najszybsze zgłaszanie reklamacji (do 3 dni), w celu umożliwienia zweryfikowania, czy wada nie powstała przy transporcie oraz czy nie odpowiada za nią przewoźnik.
4.W przypadku niezgodności towaru z umową należy:
- w przypadku towaru niezamontowanego odesłać wadliwy towar, w celu przeprowadzenia procesu reklamacyjnego wraz z opisem wady.
- w przypadku zamontowania tapety należy przesłać maila do Sklepu opisując niezgodności produktu wraz ze zdjęciami cyfrowymi.
Sklep jest zobowiązany w nieprzekraczalnym terminie 14 dni zakończyć proces reklamacyjny. Za jego zakończenie uznaje się określenie stanowiska. Jeżeli Sprzedający nie wywiąże się z podanego terminu, to w przypadku, w którym Klient zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona uważa się, że Sklep żądanie to uznał za uzasadnione.
5. Jeżeli dostarczona paczka posiada widoczne ślady uszkodzenia lub otwierania istnieje uzasadnione przypuszczenie, że wyrób został uszkodzony. W takim przypadku zaleca się zgłoszenie tego faktu kurierowi w trakcie dostawy i spisanie protokołu szkody w jego obecności. Zalecana jest w takim przypadku odmowa przyjęcia takiej przesyłki oraz skontaktowanie się z Sklepem.
6. Konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).

Poniżej zamieszczamy łącze elektroniczne do platformy ODR
ec.europa.eu/consumers/odr.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy.
2. Niniejszy regulamin jest dokumentem określającym zasady składania zamówień w Sklepie. Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z jego treścią, a postanowienia w nim zawarte stają się dla Klienta wiążące w chwili dokonania przez niego zakupów w Sklepie.
3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w całości, bądź którejś z części w dowolnym czasie bez wcześniejszego uprzedzenia. Klient nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które uległy zmianie po złożeniu zamówienia.
4. Adres Sklepu do korespondencji:
MK STUDIO Mariusz Knesz
pl.Św.Krzyża 4B
44-300 Wodzisław Śl.

Załącznik nr 1 - wzór odstąpienia od umowy

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie, przetwarzanie i ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas ważna, dlatego mając na uwadze art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, że:
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest MK STUDIO Mariusz Knesz, adres do doręczeń: 44-300 Wodzisław Śląski, Pl. Św. Krzyża 4B, adres e-mail: biuro@fototapety24.net
2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane celu związanym z zakupem przez Ciebie rzeczy w naszym sklepie internetowy, a w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody także w celach przesyłania przez nas „newslettera”.
Podstawę przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi wykonanie umowy, a w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych w innym celu, także Twoja zgoda.
3. Odbiorcą Twoich danych osobowych będzie Administrator Danych Osobowych, oraz podmiot doręczający zakupiony przez Ciebie towar.
4. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany przepisami prawa dotyczącymi przedawnienia roszczeń z tytuły umowy sprzedaży.
5. Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody - prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia na adres: biuro@fototapety24.net
6. Jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
7. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest obowiązkowe dla skutecznego zawarcia umowy oraz prawidłowego jej wykonania.